စီးပွားရေးအကြံပေး

စီးပွားရေးအကြံပေး

မြန်မာနိုင်ငံသားများအားခေါ်ယူ၍လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်း(ကျန်းမာရေး၊နည်းပညာဆိုင်ရာ)